Born


Kyrkjerommet i Høle kyrkje skal væra ein  stad der born og ungdom skal kunne finne rom for liva sine.

Borna vert invitert til ulike trusopplæringstiltak for å bli kjent med kyrkja - frå høgt til lågt - gjennom lydar, kunst, rørsle og handling. Det vil  f.eks verta. lystenning, rebusvandring, symboljakt og tårnvandring.

 

Det skal væra rom både for moro og alvor.

 

I kyrkja vert borna  invitert til å undra seg over tilvære, det heilage, og møte ein skapande og leikende Gud.

 

I kyrkja skal det væra rom for å finna fram til ei tru og få ein tryggleik om at kyrkjedørene vil være opne gjennom heile livet – kva som enn skjer.

 

Trusopplæring


Ein del av tilbudet til born og unge er den systematiske trusopplæringa. Her finn du informasjon om dei ulike tiltaka.