Barn


Kyrkjerommet i Høle kyrkje skal væra ein  stad der barn og ungdom skal kunne finne rom for liva sine.

Borna vert invitert til ulike trusopplæringstiltak for å bli kjent med kyrkja - frå høgt til lågt - gjennom lydar, kunst, rørsle og handling. Det vil  f.eks verta. lystenning, rebusvandring, symboljakt og tårnvandring.

 

Det skal væra rom både for moro og alvor.

 

I kyrkja vert borna  invitert til å undra seg over tilvære, det heilage, og møte ein skapande og leikende Gud.

 

I kyrkja skal det væra rom for å finna fram til ei tru og få ein tryggleik om at kyrkjedørene vil være opne gjennom heile livet – kva som enn skjer.

 

Trusopplæring


Ein del av tilbudet til barn og unge er den systematiske trusopplæringa. Her finn du informasjon om dei ulike tiltaka. For kvar ttiltak vil alle døypte få invtiasjon i posten. Dei som ikkje er døype er og velkomne til å melda seg på!