Gjevarteneste i Høle


Høle kyrkjelyd treng faste bidragsytarar!

Det er mange utfordringar i kyrkjelyden vår. For å kunne gjennomføra dei tiltaka for barn, unge og vaksne som soknerådet ønskjer å gjennomføra, trengst det drahjelp.

Stat og kommune sine bevilgningar til kyrkja går nedover. Utfordringa er derfor å dekka bortfall av inntekter og skaffa midler til auka aktivitet.
Under "lenker" kan du laste ned "avtale om fast yting til kyrkjelyden" Avtalen kan du fylle ut og levera/senda dagleg leiar. Evt kan du sende pr. epost.

Under "lenker" finn du òg gjeldande reglar for skattefrådag på gåver til frivillige organisasjonar og trus- og livssynssamfunn

Bankgironummer til givertenesta er: 32605725383,  husk å merke med "økonomisk bidragsyting til kyrkjelyden" eller liknande

Tilbake